จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนทอง

ページ番号1057112  更新日 令和4年6月23日

印刷大きな文字で印刷

collage

ในอดีต มาร์โคโปโลได้ทำการบันทึกไว้ว่า มีประเทศที่ผลิตทองได้มหาศาลอยู่ทางทิศตะวันออก

มีทฤษฐี หนึ่งกล่าวไว้ว่า นั่นอาจจะหมายถึง “แผ่นดินทอง” ที่มีอยู่จริงในบริเวณ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นก็ได้
บริเวณนั้นปัจจุบันคือ “จังหวัดอิวาเตะ” ซึ่งในอดีตเคยขุดทองได้เป็นจำนวนมาก
ในปัจจุบันจังหวัดอิวาเตะก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหลืออยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของพื้นดินที่กว้างใหญ่ วิวทิวทัศน์อันงดงาม ป่าไม้
ที่ยังเป็นธรรมชาติแบบสมบูรณ์ แนวชายฝั่งที่สวยงาม และทุ่งนากว้างใหญ่
ที่ส่องแสงทองกลางแสงแดดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เป็นต้น
แต่เสน่ห์ที่สำคัญสุดของอิวาเตะคือผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ทั้งมีความเป็นกันเอง อบอุ่น 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก และคอยต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มใจเสมอ

ขอเชิญท่านเดินทางมาหาสมบัติที่พิเศษเฉพาะของท่านได้ที่ “แผ่นดินทอง อิวาเตะ”

เสน่ห์ของจังหวัดอิวาเตะ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่
ฮะจิมันไต

สินค้าทางเกษตร ป่าไม้ และการประมง

สินค้าทางเกษตร ป่าไม้ และการประมง
คลังสมบัติอาหาร ! เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์นม ผัก ข้าวสาร เป็นต้น

สินค้างานฝีมือแบบดั้งเดิม

สินค้างานฝีมือแบบดั้งเดิม
เครื่องโลหะนัมบุ

หิมะนุ่มละเอียดดั่งผงแป้ง (Powder Snow)

หิมะนุ่มละเอียดดั่งผงแป้ง (Powder Snow)
ลานสกีชั้นเลิศ

เทศกาลที่มีทั้งบรรยากาศที่ตื่นเต้นและความสวยงาม

เทศกาลที่มีทั้งบรรยากาศที่ตื่นเต้นและความสวยงาม
รำโมริโอกะซันสะโอโดริ

ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
ผจญภัยบนเรือซัปปะ

มรดกโลก

มรดกโลก
มรดกโลก ฮิราอิซุมิ

รวบรวมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

รวบรวมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ที่บริเวณลุ่มน้ำคิตะคะมิกะวะ

การแสดงแบบดั้งเดิม

การแสดงแบบดั้งเดิม
รำโอนิเคนไบ

แผนงานเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอิวาเตะ (ค.ศ. 2019-2028)

แผนงานเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอิวาเตะ (ค.ศ. 2019-2028)
ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอิวาเตะ

ทางจังหวัดอิวาเตะ ได้จัดทำแผนในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ค.ศ.
2019-2028  โดยจากประสบการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่และคลื่นสึนามิทางตะวันออกของญี่ปุ่น ที่ผ่านมา
และต่อจากนี้จะดำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็น
แผนที่มีเป้าหมายพื้นฐานว่าด้วยการทำให้เป็นเมืองแห่ง
ความหวังอิวาเตะ สามารถปกป้องรักษาและสร้างความสุข
ให้กับผู้อยู่อาศัยแบบร่วมกัน เพื่อมุ่งที่จะทำให้เกิดสังคม
ท้องถิ่นที่ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดทุกคนสามารถพึ่งพาอาศัยกัน
และค้นพบกับความสุข และดำเนินการปกป้องรักษาและ
สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยได้ต่อไป

International Linear Collider

International Linear Collider
@Rey.Hori

International  Linear Collider (เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นนานาชาติ) 
คือสถานีค้นคว้าวิจัยขนาดใหญ่ โดยจะทำการสร้างอยู่ภายในอุโมงค์
ใต้ดินที่มีความยาวตั้งแต่ 20 กิโลเมตร ถึง 50 กิโลเมตร เป็นเครื่อง
เร่งความเร็วแบบทางตรงขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นเครื่องเร่งความเร็ว
ให้เกิดการชนของอิเล็กตรอน / โพซิตรอนที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุด
ในโลก ทางจังหวัดอิวาเตะได้ทำการประสานร่วมมือกันทั้งในภาค
อุตสาหกรรม หน่วยงานด้านการศึกษาและภาครัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเพื่อดึงดูดให้มีการสร้าง ILC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ 
โดยได้มีการเลือกพื้นที่บริเวณภูเขาแถบคิตะคะมิในจังหวัดอิวาเตะ
ที่จะใช้เป็นที่สร้าง ILC
 

การฟื้นฟูจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่น สึนามิทางตะวันออกของญี่ปุ่น

การฟื้นฟูจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่น  สึนามิทางตะวันออกของญี่ปุ่น
ต้นสนปาฏิหาริย์

ใน วันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้น และเกิดคลื่นสึนามิ
ขนาดใหญ่ขึ้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมทั้งจังหวัดอิวาเตะด้วย 
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ตั้งแต่วันนั้นมา ทางจังหวัดได้สืบทอด
ความผูกพันธ์ที่มีต่อภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้เสียชีวิต และอยู่เคียงข้างช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และทำการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับความเสียหายมาโดย
ตลอด โดยจะทำให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเป็นอยู่ให้กลับมาเหมือนเดิม 
สร้างงาน และสืบสาน/ประชาสัมพันธ์เพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้
พื้นที่บริเวณซังริคุ (ชายฝั่งของบริเวณ 3 จังหวัดแถบนั้น) สามารถฟื้นฟูได้โดยมี
สภาพที่ดีกว่าเดิมในอดีต (Build Back Better)
 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปีค.ศ. 2050

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปีค.ศ. 2050
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพมัตสึโอะฮะจิมันไต

จังหวัดอิ วาเตะที่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรก
ของประเทศญี่ปุ่นจึงถือเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะทำ
การอนุรักษ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี้ โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาในจังหวัดให้มีปริมาณสุทธิ
เป็นศูนย์ในปีค.ศ. 2050 และจะนำพลังงานที่สามารถใช้หมุนเวียน
ต่อได้เข้ามาใช้อย่างจริงจังต่อไป
 

จังหวัดอิวาเตะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมาย ! รวมทั้งสิ่งที่เสนอมาทั้งหมดนี้ด้วย

เกี่ยวกับจังหวัดอิวาเตะ

岩手県へのアクセス

access

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 国際室 国際企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5764 ファクス番号:019-629-5254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。